Kis könyörgő kánon Istennek Szentséges Szülőjéhez 

(Theosztériktosz szerzetes költeménye) 

 

(Ezt a kánont lelkünk minden bajában és nyomorúságában énekeljük,

a Nagyboldogasszony böjtben a nagy könyörgő kánonnal felváltva.)

 Ha pap vezeti a könyörgést: 

Áldott a mi Istenünk mindig, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Felolvasó: Ámen.

___________________________________________________________________

(Ha a hívők maguk olvassák az imát:)

 

Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke,

aki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz,

minden javak kincsestára és az élet adományozója,

jöjj, és lakozzál mibennünk,

és tisztíts meg minket minden szennyfolttól,

és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk.

Urunk, könyörülj a mi bűneinken.

Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket.

Szent, keresd fel, és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért.

Uram irgalmazz (3-szor).

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved;

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a Gonosztól.

Irgalmazz nekünk Urunk, irgalmazz nekünk,

mert minden mentséget nélkülözve,

ezt az esedezést ajánljuk fel Néked mint Uralkodónak,

mi bűnösök: irgalmazz ne­künk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Urunk, irgalmazz nékünk, mert Tebenned bíztunk,

ne lobbanj nagy haragra irántunk,

vétkeinkről se em­lékezz meg,

hanem tekints le reánk most is mint könyö­rületes,

és ments meg minket ellenségeinktől,

mert Te vagy a mi Istenünk és mi a Te néped,

mindannyian a Te kezed műve vagyunk,

és a Te nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk,

Istennek áldott Szülője,

hogy Tebenned bízva el ne té­vedjünk,

hanem Általad minden bajtól megmeneküljünk,

mert Te vagy a keresztények nemzetségének üd­vössége.

Hitvallás

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dol­goknak Teremtőjében;

és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiá­ban, aki az Atyától minden időknek előtte született; a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett, aki egylényegű az Atyával, és aki által mindenek lettek;

aki miérettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállt a mennyekből, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és em­berré lett;

aki keresztre feszíttetett miérettünk Poncius Pilátus idejében, és szenvedett, és eltemettetett;

és feltá­madott a harmadik napon az Írások szerint;

és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján;

és újból eljő dicső­séggel ítélni élőket és holtakat, és az Ő Országának nem lesz vége;

és a Szentlélekben, Úrban és Éltetőben, aki az Atyától ered, akit az Atyával és Fiúval együtt imádunk és dicsőí­tünk, aki a próféták által szólott.

Hiszek egy, szent, egyetemes és apostoli Egyházban.

Egy keresztséget vallok a bűnök bocsánatára.

Várom a holtak feltámadását;

és az eljövendő örök életet. Ámen.

Uram irgalmazz. Uram irgalmazz. Uram irgalmazz.

___________________________________________________________________

 

Felolvasó: 142. zsoltár 

Uram, hallgasd meg imádságomat,
figyelj könyörgésemre igazságodban,
hallgass meg engem igazságosságodban,
és ne szállj perbe szolgáddal,
hiszen az élők közül senki sem igazulhat meg előtted.

Íme, ellenség vette üldözőbe lelkemet,
porig alázza életem,
sötétségbe taszít engem, mint a rég megholtakat,
és lelkem elcsügged bennem,
nyugtalanság fogja el szívemet.

Megemlékezem a régmúlt napokról,
elgondolkodom minden tetteden,
kezed műveiről elmélkedem.

Kitárom feléd kezemet,
lelkem olyan előtted, mint a szikkadt föld.

Hamar hallgass meg engem, Uram,

mert elsorvad a lelkem,

ne fordítsd el orcádat tőlem,

mert hasonló leszek a sírba szállókhoz.

Hadd halljam már reggel irgalmadat,
mert benned reménykedem,
mutasd meg nékem az utat, amelyen járjak,
mert hozzád emelem lelkemet,
szabadíts meg ellenségeimtől, Uram,
mert hozzád menekülök.

Taníts meg cselekedni akaratodat, mert te vagy az én Istenem,

a te jóságos Lelked vezessen engem egyenes földön.

Nevedért, Uram, tarts életben engem,
igazságosságodért vezesd ki lelkemet a nyomorúságból,
irgalmadért pusztítsd el ellenségeimet,
s veszítsd el mindazokat, akik szorongatják lelkemet,
mert én a te szolgád vagyok.

 

Majd a két kórus felváltva énekli, 4. hangra:

Isten az Úr, és megjelent nékünk, áldott, aki az Úr nevében jő.

 1. vers: Magasztaljátok az Urat, és hívjátok segítségül szent nevét.

Isten az Úr, és megjelent nékünk, áldott, aki az Úr nevében jő.

 1. vers: Mind körülvettek engem a nemzetek, de az Úr nevével visszavertem őket.

Isten az Úr, és megjelent nékünk, áldott, aki az Úr nevében jő.

 1. vers: Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben.

Isten az Úr, és megjelent nékünk, áldott, aki az Úr nevében jő.

 

Tropárion: 4. hang 

Isten Szülőjéhez most állhatatosan folyamodjunk, mi bűnösök és nincstelenek, s boruljunk le előtte, bűnbánattal kiáltva lelkünk mélyéből: Nagyasszonyunk segíts, könyörülj rajtunk! Siess, mert elveszünk vétkeink sokasága miatt. Ne engedd el szolgáidat üres kézzel, mert Te vagy egyedüli reménységünk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

(Ugyanez még egyszer, vagy a templom tropárionja)

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 

Theotokion:

Sohasem hallgatunk el, Istennek Szülője, mi méltatlanok, hogy hirdessük hatalmadat, mert ha közbenjárásaiddal nem oltalmaztál volna bennünket, ki mentett volna meg annyi veszedelemtől? Ki őrzött volna meg minket mindmáig szabadnak? Nem pártolunk el Tőled, Nagyasszonyunk, mert szolgáidat szüntelenül megmented minden kíntól.

 

Felolvasó: 50. zsoltár 

Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmad szerint,
és könyörületed sokasága szerint töröld el törvénytelen tettemet,
teljesen moss meg engem törvénytelenségemtől,
és bűnömtől tisztíts meg engem.

Mert isme­rem törvénytelenségemet,
és bűnöm előttem van szüntelen.

Csak ellened vétkeztem,
és a gonoszságot előtted cselekedtem,
hogy igaz légy beszédeidben,
és győztes, amikor perelnek veled.

Mert íme, törvényszegésben fogantattam,
és vétekben melen­getett engem anyám.

Íme, Te pedig az igazságot szereted,
bölcsességed rejtett és titkos dolgait megmutattad nékem.

Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok,
moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál.

Hallass velem örömet és vigasságot,
hogy örvendezzenek megalázott csontjaim.

Fordítsd el orcádat vétkeimtől,
és töröld el minden törvényszegésemet.

Tiszta szívet teremts ben­nem, Isten,
és az igaz lelket újítsd meg bensőmben.

Ne vess el engem színed elől,
és Szentlelkedet ne vedd el tőlem.

Add meg nékem üdvösséged örö­mét,
és vezérlő Lélekkel erősíts meg engem.

Hadd tanít­sam a törvényteleneket útjaidra,
és az istentelenek megtérnek Hozzád.

Szabadíts meg a vérontástól, Istenem, üdvösségem Istene,
hogy örömmel hirdesse nyelvem igazságosságodat.

Uram, nyisd meg ajkamat,
és szám dicséretedet fogja hirdetni.

Mert, ha áldozatot kíván­nál, adnék,
de az égőáldozatokban nem gyönyörködsz.

Istenhez illő áldozat a töredelmes lélek,
töredelmes és megalázkodott szívet nem vet meg Isten.

Cselekedj kegyesen, Uram, jóakaratodban Sionnal, hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai,
akkor veszed kedvesen az igaz áldozatot,
az ajándékot és az égőáldozatot,
akkor tesz­nek oltárodra borjakat.

Majd énekeljük a kánont, 8. hangra
 1. óda

 Irmosz: A vízen mint szárazon áthaladva, és az egyiptomi kínoktól megmenekülve, az izraelita így kiáltott: énekeljünk a mi szabadítónknak és Istenünknek!

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Sok kísértés szorongat engem, Hozzád menekedek, üdvösséget ke­resve, ó, Igének Anyja és Szűz, ments meg a nehézségektől és a csapások­tól.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Gyötrő szenvedélyek háborgatnak engem, nagy csüggedéssel töltik el a lelkem, békítsd meg hát, ó Ha­jadon, Fiad és Istened csendességével, ó Feddhe­tetlen.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Esedezem Hozzád, ó Szűz, aki a Megváltót és Istent szülted, szabadíts meg a csapásoktól, mert Hoz­zád menekedem, és Hozzád emelem lelkemet s elmémet.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Méltasd beteg testemet és lelkemet isteni láto­gatásra és a Te gondviselésedre, Istennek egyedül való Anyja, mert jóságos vagy, s a Jóságost hoztad a világra.

 

 1. óda 

Irmosz: Égi boltozatnak ácsa és az Egyház építőmestere, Uram, erősíts meg szeretetedben, minden vágynak beteljesedése, hívők erőssége, egyedül való emberszerető.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Életem oltalmazójául és menedékéül választalak Téged, Istennek Szűz Szülője, vezérelj ki­kötődbe, javaknak forrása, hívőknek erőssége, egyedül dicséretre méltó.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Könyörgök Hozzád, ó Szűz, szüntesd meg lelkem háborgását és csüggedésem viharát, mert Te szülted, Is­teni Mennyasszony, Krisztust, a csendesség Fejedelmét, egyedül való Tisztaságos.

Dicsőség…

Aki Jótevőnket, minden jónak a forrását szülted, áraszd mindenkire jótéteményeid gazdagságát, ó Istentől áldott, mert min­dent megtehetsz, hiszen Krisztust szülted, az erőben ha­talmast.

Most és mindenkor…

Gyötrő betegségek és ártó szenvedélyek tesznek próbára engem, ó Szűz, siess segítsé­gemre, egyedül való Feddhetetlen, mert tudom, hogy Te vagy a gyógyulások el nem fogyó és kimeríthetetlen kincsestára.

Szabadítsd meg a veszedelmektől szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után mindnyájan Hozzád menekedünk, mint rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz.

Tekints kegyesen tes­tem keserves sínylődésére, Istennek dicséretre méltó Szülője, és gyógyítsd meg lelkem fáj­dalmát.

__________________________________________________________________

Ezt a részt csak akkor mondjuk, ha pap is jelen van:

 

Diakónus vagy pap: 

Irgalmazz nékünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Nép: Uram irgalmazz (minden könyörgésre háromszor).

Könyörgünk még szentséges atyánkért… pátriárkánkért és … püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még, hogy Isten szolgái, minden istenfélő és igazhitű keresztény, akik e városban (vidéken, községben) laknak, vagy tartózkodnak, e szent templom hívei, gondnokai, jótevői, és azok, akik felajánlásokat hoznak (vagy: e szent monostor testvérei és áhítattal jelenlévő látogatói) nyerjenek irgalmat, életet, békességet, egészséget, üdvösséget, isteni meglátogatást, és kapják meg bűneik bocsánatát s elengedését.

Könyörgünk még Istennek …(név szerint megemlítjük azokat, akikért a könyörgő kánont mondjuk) szolgáiért.

Nép: Uram irgalmazz (tizenkétszer).

Pap:

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

 

Nép: Ámen.

__________________________________________________________________

Kathizma 2. hang:

 

Forró közbenjárónk, bevehetetlen védőfalunk, irgalom forrása, világ menedéke, buzgón kiáltunk Hozzád: Istennek Szülője, Nagyasszonyunk, siess, ments meg bennünket a veszedelmektől, mert egyedül Te vagy gyors oltal­mazónk.

 

4. óda

Irmosz: Megtudtam, Uram, gondviselésed titkát, megértettem tetteidet, és dicsőítem Istenségedet.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Csillapítsd le szenvedélyeim háborgását és vét­keim hullámverését, Kormányosunknak és Urunknak Szülője, Isteni Mennyasszony.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Ajándékozz meg mélységes könyörületeddel, mert Téged hívlak segítségül, aki a Könyörületest szülted, mindazok Üdvözítőjét, akik dicsérnek Téged.

Dicsőség…

Ajándékaidat élvezve, ó Tisztaságos, mindnyájan hálaéneket zengünk Néked, akik Istenanyjának vallunk.

Most és mindenkor…

Te vagy a mi reményünk és erősségünk, s üdvössé­günk rendíthetetlen védőfala, ó, dicséretre méltó, általad szabadulunk meg minden nehézségtől.

 

5. óda 

Irmosz: Világosíts meg bennünket, Urunk, rendelkezéseiddel, és magasságos karoddal ajándékozd nekünk a Te béké­det, ó emberszerető.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Töltsd el szívemet vigassággal, Tisztaságos, és ajándékozz meg tiszta örömöddel, mert Te szülted a vigasság forrását.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Válts meg bennünket a veszedelmektől, Istennek Tisztaságos Anyja, aki az örök megváltást, és a min­den értelmet meghaladó békességet szülted.

Dicsőség…

Oszlasd el vétkeim homályát ragyogásod fényével, Isteni Menny­asszony, mert Te szülted az isteni és öröktől fogva való világosságot.

Most és mindenkor…

Gyógyítsd meg, Tisztaságos, szenvedélyeim be­tegségét, méltass látogatásodra, és ajándékozz meg egészséggel közbenjárásod által.

 

 1. óda 

Irmosz: Kiöntöm az Úr elé könyörgésemet, elbe­szélem neki nyomorúságomat, mert bajokkal telt meg a lelkem, és életem az alvilághoz került közel, ezért mint Jónás könyörgök: vezess ki, Istenem, a pusztulásból.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

A Te Fiad és Istened önmagát adta át a halálnak, és megmentette a haláltól s a romlástól a romlás és a halál által fogva tartott természetemet. Kérleld hát Őt, ó Szűz, hogy szabadítson meg ellenségeim gonoszságától.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Életem oltalmazójának ismerlek Téged, ó Szűz, és legbiztosabb őrizőmnek, aki gátat vetsz kísértéseim áradatának, és elűzöd az ártó démonokat, ezért szüntelenül könyörgök Hozzád, szabadíts meg a pusztító szenvedélyektől.

Dicsőség…

Menedékünk várfala vagy, Hajadon, lelkünk tökéletes üd­vössége, enyhülés a nyomorúságban és fényforrás, amelyben szüntelenül örvendezünk. Ments meg most is bennünket, ó Nagyasszonyunk, a szenvedélyektől és a veszedelmektől.

Most és mindenkor…

Íme, erőtlenül fekszem ágyamban, és nincs gyógyulása testemnek, de Hozzád könyörgök, Jóságos, aki Istent, a világ Üdvözítőjét, a betegségek Szabadítóját szülted, kelts föl a pusztító be­tegségből.

Szabadítsd meg a veszedelmektől szolgáidat, Isten­nek Szülője, mert Isten után mindnyájan Hozzád menekedünk, mint rendíthetetlen védőfalunkhoz és oltalmunk­hoz.

Ó, Tisztaságos, aki az utolsó napokban kifejezhetetlen módon, ige által az Igét szülted, kérleld Őt, hiszen anyai bizodalmad van Hozzá.

__________________________________________________________________

 

Ezt a részt csak akkor mondjuk, ha pap is jelen van:

Diakónus vagy pap: 

Irgalmazz nékünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Nép: Uram irgalmazz (minden könyörgésre háromszor).

Könyörgünk még szentséges atyánkért… pátriárkánkért és … püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még, hogy Isten szolgái, minden istenfélő és igazhitű keresztény, akik e városban (vidéken, községben) laknak, vagy tartózkodnak, e szent templom hívei, gondnokai, jótevői, és azok, akik felajánlásokat hoznak (vagy: e szent monostor testvérei és áhítattal jelenlévő látogatói) nyerjenek irgalmat, életet, békességet, egészséget, üdvösséget, isteni meglátogatást, és kapják meg bűneik bocsánatát s elengedését.

Könyörgünk még Istennek …(név szerint megemlítjük azokat, akikért a könyörgő kánont mondjuk) szolgáiért.

Nép: Uram irgalmazz (tizenkétszer).

Pap:

Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Nép: Ámen.

__________________________________________________________________

 

Kondákion 2. hang: 

Keresztények csalhatatlan oltalma, a Teremtőhöz való állhatatos közvetítője, ne vesd meg a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, Jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban, és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor ol­talmazod tisztelőidet.

 

Majd a lépcsőének 1. antifonját énekeljük 4. hangra:

Ifjúságom óta sok szenvedély támad engem, Te azonban oltalmazz és üdvözíts, ó, Üdvözítőm (kétszer).

Akik gyűlölitek Siont, megszégyenültök az Úrtól, mert amiként fű a tűztől, úgy fogtok megperzselődni (kétszer).

Dicsőség…

A Szentlélek által minden lélek megelevenedik, megtisztulva fölemelkedik, s ragyog a Háromságos Egység által, szent titokzatossággal.

Most és mindenkor…

A Szentlélek által fakad a kegyelem árja, mely az egész teremtést öntözi, és életre kelti.

__________________________________________________________________

(Ezt a részt csak akkor mondjuk, ha pap is jelen van:)

Prokimen: 4. hang:

Megemlékezem nevedről, nemzedékről nemzedékre.

Vers: Halljad, leányom, figyelj, hajtsd ide füledet, felejtsd el népedet és atyád házát, mert a király kívánja a Te szépségedet.

Megemlékezem nevedről, nemzedékről nemzedékre.

Pap: És hogy méltók legyünk a Szent Evangélium meghallgatására, a mi Urunkat, Istenünket kérjük.

Nép: Uram irgalmazz (háromszor).

Pap: Bölcsesség! Felállva hallgassuk a szent evangéliumot. Békesség mindnyájatoknak.

Nép: És a te lelkednek.

Pap: Felolvasás Lukács szent evangéliumából (1,39–49, 56).

Nép: Dicsőség Néked, Urunk, dicsőség Néked!

Pap: Figyeljünk!

Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.”

Mária pedig ezt mondta: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve.”

Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába.

Nép: Dicsőség Néked, Urunk, dicsőség Néked!

__________________________________________________________________

 

 1. hang:

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Atya, Ige, Lélek, Háromság az Egységben, töröld el vétkeim sokaságát.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Isten Szülőjének közbenjárásai által, ó Irgalmas, töröld el bűneim sokaságát.

Vers: Irgalmazz nékem Isten a Te nagy irgalmad szerint,
és könyörületed sokasága szerint töröld el törvénytelen tettemet.

 1. hang: 

Szentséges Úrnőm,
emberi oltalomra rá ne bízz engem,
hanem fogadd el a Hozzád esedezőnek könyörgését,
mert nyomorúságba jutottam,
az ördögi nyílvesszők leterítettek,
nincs menedékem, hová fussak,
ó, én szánalmas, be vagyok kerítve,
és rajtad kívül nincs más vigaszom,

világ Úrnője, hívők reménysége és oltalma,
ne vesd meg könyörgésemet,
hanem tedd, ami javamra válik.

Theotokion: 

Senki sem távozik Tőled meg­szégyenülten, aki Hozzád folyamodik, ó Istennek tiszta Szűz Szülője, hanem ha kegyelmet kér, kéréséért cserébe ajándékban részesül.

Nyomorúságban lévők megváltása és betegek szabadulása, Istennek Szűz Szülője, mentsd meg városodat és népedet, mert Te vagy az ostromlottak békéje, a viharvertek csöndes réve, a hívők egyedüli oltalma.

__________________________________________________________________

(Ezt a részt csak akkor mondjuk, ha pap is jelen van:)

Diakónus vagy pap:

Üdvözítsd, Isten, a Te népedet, és áldd meg a Te örökségedet. Látogasd meg világodat irgalommal és könyörülettel. Emeld fel az igazhitű keresztények erejét, és áraszd reánk bőséges irgalmadat, a mi tisztaságos Nagyasszonyunk, Istennek Szülője és Örökszűz Mária közbenjárásai, a drága és életet adó Kereszt ereje és a tiszteletreméltó Mennyei Testnélküli Hatalmak oltalma által, a tiszteletreméltó, dicsőséges Próféta, Előhírnök és Keresztelő Jánosnak, a szent, dicsőséges és dicséretes apostoloknak, szent atyáinknak és egyetemes nagy tanítóinknak és főpapjainknak, Nagy Vazulnak, Teológus Gergelynek és Aranyszájú Jánosnak, Atanáznak, Cirillnek és Alamizsnás Jánosnak, alexandriai pátriárkáknak, Mürai Miklós és Szpiridon, trimüthuntai püspök csodatévőknek, a szent, dicsőséges nagyvértanúknak, Győzedelmes Györgynek, Olajat árasztó Demeternek, Teodor Újoncnak és Teodor Hadvezérnek, Kharalampész és Eleutheriosz papvértanúknak, a szent dicsőséges és diadalmas vértanúknak, a szentéletű és istenhordozó atyáinknak, (a templom szentjének, ha a fentiek között nem szerepel), a szent és igaz istenősöknek, Joakimnak és Annának, (Szent…., akinek a mai napon az emlékét tartjuk) és minden szentjeidnek könyörgései által. esedezünk Hozzád, egyedül nagyirgalmú Urunk, hallgass meg minket bűnösöket, kik Hozzád könyörgünk, és irgalmazz nekünk.

Nép: Uram irgalmazz (tizenkétszer).

Pap: A Te egyszülött Fiadnak irgalma, könyörülete és emberszeretete által, kivel áldott vagy a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Nép: Ámen.

__________________________________________________________________

(Folytatjuk a kánon további ódáival) 

 1. óda 

Irmosz: Az egykor Júdeából Babilonba került ifjak a Há­romság hitével eltaposták a kemence lángját, s így éne­keltek: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Üdvösségünk művét akartad végbe vinni, ó Üdvözítő, és a Szűz méhében lakoztál, kit a világ oltalmazójául rendeltél. Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Te szülted, Tisztaságos Anya, azt, aki az irgalmat akarja, kérleld hát, szabadítsa meg a vétkek­től és a lélek szennyfoltjaitól mindazokat, akik hittel kiáltják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Dicsőség az Atyának…

Az üdvösség kincsestáraként és a romolhatatlan­ság forrásaként, szilárd bástyaként és a bűnbánat kapujaként mutattad fel Szülődet mindazoknak, akik ezt kiált­ják: Atyáinknak Istene, áldott vagy.

Most és mindenkor…

Méltasd gyógyulásra a test gyöngeségeiből és a lélek betegségeiből mindazokat, Istennek Szülője, akik vágyakozással járulnak isteni menedékedhez, mert Te szülted nekünk az Üdvözítő Krisztust.

 1. óda 

Irmosz: A Mennyek Királyát, akit az angyalok seregei dicsérnek, dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Ne vesd el, Szűz, azokat, akik Tőled várnak segítséget, és dicsérnek, ó Hajadon, s magasztalnak mindörökké.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

A gyógyulások bőségét árasztod, ó Szűz, mind­azokra, akik híven dicsérnek Téged, és magasztalják kimondhatatlan szülésedet.

Dicsőség az Atyának…

Lelkem betegségeit és testem fájdalmait meggyó­gyítod, ó Szűz, hogy dicsőítselek Téged, Kegyelembefogadott.

Most és mindenkor…

Elhárítod, ó Szűz, a kísértések rohamait és a szenvedélyek támadásait, ezért mindörökké dicsérünk Téged.

 

 1. óda 

Irmosz: Helyesen vallunk Téged Isten Szü­lőjének, akik általad üdvözülünk, ó Tisztaságos Szűz, és a Testnélküli Karokkal együtt magasztalunk Téged.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Ne vesd meg könnyeimnek árját, ó Szűz, hiszen Krisztust szülted, aki minden arcról letörli a könnyet.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Töltsd el szívemet örömmel, ó Szűz, aki befogadtad az öröm teljességét, és eltörölted a bűn keserűségét.

Istennek Szentséges Szülője üdvözíts minket!

Révpartja, oltalma és rendíthetetlen védőfala, mentsvára, menedéke, és örvendezése légy, ó Szűz, a Hoz­zád menekülőknek.

Dicsőség az Atyának…

Világosságod sugaraival világosítsd meg, ó Szűz, azokat, akik istenfélő módon Isten Szülőjének hirdetnek Téged, és űzd el a tudatlanság homályát.

Most és mindenkor…

Megaláztattam a gyötrelem és a betegség helyén, gyógyíts meg, ó Szűz, vedd el gyöngeségemet, és önts belém erőt.

 

 1. hang:

Valóban méltó boldognak nevezni Téged, Istennek Szü­lőjét, az örökké boldogságost és feddhetetlent és a mi Istenünknek Anyját.

Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Sze­ráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülője, Téged magasztalunk.

 

A pap megtömjénezi az oltárasztalt és a népet vagy a házat, ahol a könyörgést végezzük, miközben a kórus Szűz Mária magasztalását énekli:

 1. hang: 

A világ Nagyasszonyát, aki a mennyeknél magasztosabb, és a nap ragyogásánál is tisztább, aki megszabadított bennünket az átoktól, énekekkel dicsérjük.

Bűneim sokasága miatt beteg a testem, de beteg a lelkem is, ezért Hozzád menekülök, Kegyelembefogadott, remény­veszettek reménysége, segíts rajtam.

Szabadítónknak Anyja, Nagyasszonyunk, fogadd el nekünk, méltatlanoknak a könyörgését, akik oltalmadért esedezünk, és járj közben Szülöttednél. Ó, világ Nagyasszonya, légy közbenjárónk!

Buzgón és örvendezve énekelünk most Néked, Istennek fölöttébb dicséretes Szülője: az Előfutárral és minden szentekkel együtt esedezz, Istennek Szülője, hogy irgalmat találjunk.

Némák az istentelenek ajkai, akik nem hódolnak a leg­szentebb Lukács apostol által festett tiszteletreméltó iko­nod, az Odigitria előtt.

 

Ha a templom szentnek van szentelve, most énekeljük a magasztalását (megalinárion).

 

Ezután így folytatjuk: 

Angyalok összes Seregei, az Úr Előhírnöke, Tizenkettők Apostoli Kara és Minden Szentek, Istennek Szülőjével együtt járjatok közbe üdvösségünkért.

Felolvasó: Ámen.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk (háromszor).

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk.

Urunk, könyörülj a mi bűneinken.

Uralkodónk, bocsásd meg tör­vényszegéseinket.

Szent, keresd fel, és gyógyítsd meg a mi betegségeinket a Te nevedért.

Uram irgalmazz. Uram irgalmazz. Uram irgalmazz.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved;

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a Gonosztól.

__________________________________________________________________

(Ezt csak akkor mondjuk, ha pap is jelen van:)

Pap: Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szentléleké, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

__________________________________________________________________

Majd a következő tropárionokat énekeljük 6. hangra:

Irgalmazz nékünk Urunk, irgalmazz nékünk,

mert minden védekező szó híján, ezt az esedezést ajánljuk fel Néked mint Uralkodónak, mi bűnösök:

irgalmazz ne­künk.

Dicsőség az Atyának…

Urunk, irgalmazz nékünk, mert Tebenned bíztunk,

ne lobbanj nagy haragra irántunk,

törvényszegéseinkről se em­lékezz meg,

hanem tekints le reánk most is mint könyö­rületes,

és szabadíts meg minket ellenségeinktől,

mert Te vagy a mi Istenünk és mi a Te néped,

mindnyájan a Te kezed művei vagyunk,

és a Te nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

A könyörületesség kapuját nyisd meg nékünk,

Istennek áldott Szülője,

hogy Tebenned bízva el ne té­velyedjünk,

hanem általad minden bajtól megszabaduljunk,

mert Te vagy a keresztények nemzetségének üd­vössége.

A Nagyboldogasszony böjtben az előbbi tropárionok helyett az adott napon ünnepelt szent tropárionját és a theotokiont énekeljük ugyanazon hang szerint.

__________________________________________________________________

 (Ezt a részt csak akkor mondjuk, ha pap is jelen van:)

 Diakónus vagy pap:

Irgalmazz nékünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz.

Nép: Uram irgalmazz (minden könyörgésre háromszor).

Könyörgünk még szentséges atyánkért… pátriárkánkért és … püspökünkért és Krisztusban minden testvérünkért.

Könyörgünk még, hogy Isten szolgái, minden istenfélő és igazhitű keresztény, akik e városban (vidéken, községben) laknak, vagy tartózkodnak, e szent templom hívei, gondnokai, jótevői, és azok, akik felajánlásokat hoznak (vagy: e szent monostor testvérei és áhítattal jelenlévő látogatói) nyerjenek irgalmat, életet, békességet, egészséget, üdvösséget, isteni meglátogatást, és kapják meg bűneik bocsánatát s elengedését.

Könyörgünk még Istennek …(név szerint megemlítjük azokat, akikért a könyörgő kánont mondjuk) szolgáiért.

Nép: Uram irgalmazz (tizenkétszer).

Pap: Könyörgünk még, hogy Isten őrizze meg ezt az egyházat és ezt a várost (vagy: vidéket) és minden várost és vidéket a haragtól, járványoktól, éhínségtől, földindulástól, árvíztől, tűzvésztől, fegyvertől, idegenek támadásától, polgárháborútól és hirtelen haláltól, hogy a mi jóságos és emberszerető Istenünk irgalmas, kegyelmes és könnyen kiengesztelhető legyen, s hárítson el, és semmisítsen meg minden ellenünk irányuló haragot vagy betegséget, szabadítson meg bennünket az eljövendő igazságos büntetéstől, és irgalmazzon nekünk.

Nép: Uram irgalmazz. Uram irgalmazz. Uram irgalmazz.

Pap: Könyörgünk még, hogy a mi Urunk Istenünk hallgassa meg nekünk, bűnösöknek a könyörgő hangját, és irgalmazzon nekünk.

Nép: Uram irgalmazz. Uram irgalmazz. Uram irgalmazz.

Pap: Hallgass meg minket, Istenünk, Üdvözítőnk, reménysége a föld minden szélének s a messze tengeren lévőknek, és könyörületes, könyörületes légy hozzánk, Uralkodónk, bűneink megítélésében, és irgalmazz nekünk. Mert irgalmas és emberszerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Nép: Ámen.

A pap rövid elbocsátást mond:

Dicsőség Néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség Néked.

Krisztus, igaz Istenünk, az ő tisztaságos és szeplőtelen szent Anyjának, a szent, dicsőséges, és dicséretes apostoloknak, a szent, dicsőséges és diadalmas vértanúknak, ( a templom szentjének), a szent és igaz istenősöknek, Joakimnak és Annának, ( a napi egyházi kalendárium szerinti szentnek, akinek emlékét ünnepeljük) és minden szenteknek közbenjárásai által irgalmazzon nékünk, és üdvözítsen bennünket mint jóságos és emberszerető.

__________________________________________________________________

A hívők hódolnak az Istenszülő ikonja előtt, miközben éneklik a következő tropárionokat:

Tropárionok, 2. hang: 

Hatalmas kezeddel mindenkit oltalmazol, Jóságos, aki hittel Hozzád menekedik. Hisz nincs nekünk, számtalan vétek súlya alatt görnyedő bűnösöknek más szüntelen közbenjárónk Isten előtt a veszedelmekben és a nyomorúságokban. Ezért, magasságos Istennek Anyja, leborulunk Előtted, szabadítsd meg szolgáidat minden bajtól.

Magassá­gos Istennek Anyja, Te vagy a nyomorúságban lévők öröme, a megsebzettek oltalma, az ínséget szenvedők tápláléka, a jövevények vigasza, a vakok botja, a betegek meglátogatója, az elgyötörtek menedéke és segítsége, az árvák gyámola. Kérünk Téged, ó Tisztaságos, siess, és szabadítsd meg szolgáidat.

 

Tropárion 8. hang: 

Nagyasszonyunk, fogadd el szolgáid könyörgését, és őrizz meg bennünket minden szükségtől és nyomorúságtól.

 

Tropárion 2. hang: 

Minden reménységemet Tehozzád fűzöm, Istennek Anyja, őrizz meg engem a Te oltalmad alatt.

__________________________________________________________________

A Nagyboldogasszony böjtben a fenti theotokionok helyett szokás szerint az alábbi exaposztilárionokat énekeljük:

Apostolok, kik a föld határairól itt egybegyűltetek, Gecsemáné kertjében temessétek el testemet, és Te Fiam és Istenem, vedd magadhoz lelkemet.

Angyalok édessége, nyomorúságban lévők öröme, keresztények oltalma, Urunknak Szűz Anyja, karolj fel engem, és szabadíts meg az örök kínoktól.

Hiszem, hogy Te is közbenjársz értem az emberszerető Istennél, kérlek, Szűz, ne leplezd le tetteimet az angyalok előtt, hanem siess segítségemre.

Arannyal koszorúzott torony, tizenkét fallal körülvett város, naptól szikrázó trónus, Királynak széke, felfoghatatlan csoda, vajon hogyan táplálod tejjel az Urat?

 __________________________________________________________________

Befejezés:

Szent Atyáink imái által, Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nekünk. Ámen.