Járművek megáldása

(a román szerkönyvek szerint)

A szertartás elején kis vízszentelést végez a pap, majd

Pap: Áldott a mi Istenünk mindig, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Nép: Ámin.

Szokásos kezdet…

Pap: Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és             mindenkor és mindörökön örökké.

Nép: Ámin.

Uram irgalmazz (12-szer)

Dicsőség… Most és…

Jertek imádjuk…

zsoltár

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó; mert örökkévaló az ő irgalmassága. Mondják meg ezt, kik megszabadíttattak az Úr által, kiket megszabadított az ellenség kezéből, és egybegyűjtött a tartományokból, napkeletről és nyugatról, északról és a tenger felől. Tévelyegtek a pusztában a vizetlen helyen; nem találtak utat lakásra való városhoz. Éhezvén és szomjúhozván, lelkük elbágyadt bennük. De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kiragadta őket szükségeikből, és egyenes útra vezette őket, hogy a lakásra való városba menjenek. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért, és csodatetteiért az emberek fiai előtt, mert megelégítette a sóvárgó lelket, az éhező lelket megelégítette jókkal. Kik a sötétségben és a halál árnyékában ültek, ínségben és vasra verve: mert ellenszegültek az Isten igéinek, és a Fölséges tanácsát megvetették. És szívük megaláztatott a sanyarúság alatt; elfogyott erejük, és nem volt, ki megsegítse. De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kiszabadította őket szükségeikből, és kivezette őket a sötétségből és a halál árnyékából, és bilincseiket szétszaggatta. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért és csodatetteiért az emberek fiai előtt; mert lerontotta a réz ajtókat, és a vas zárakat összetörte, fölemelte őket gonoszságuk útjáról; mert igaztalanságaik miatt aláztattak meg. Lelkük minden eledelt megutált; és a halál kapuihoz közelgettek. De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kiszabadította őket szükségeikből. Kibocsátotta az ő igéjét, és meggyógyította őket, és kiragadta őket veszedelmeikből. Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért és csodatetteiért az emberek fiai előtt, és áldozzanak dicséretáldozattal, és hirdessék az ő tetteit örvendezéssel. Kik hajókon jártak a tengeren, kereskedvén a sok vízen; azok látták az Úr cselekedeteit, és csodatetteit a mélységben. Szólt, és szélvész lett, és fölkeltek az ő habjai. Fölemelkedtek az égig, és leszálltak a mélységig; az ő lelkük elepedt a veszélyekben. Szédültek és tántorogtak, mint a részeg, és minden bölcsességük elenyészett. De az Úrhoz kiáltottak, midőn szorongattattak, és kivitte őket szükségeikből. És szélvészét gyenge szellővé tette, és lecsendesedtek az ő habjai. És örültek, hogy lecsendesedtek; és elvezette őket óhajtásuk révpartjára. Adjanak hálát az Úrnak az ő irgalmáért, csodatetteiért az emberek fiai előtt, és magasztalják őt a község gyülekezeteiben, és a vének ülésében dicsérjék őt. A folyókat pusztává tette, és a vizek forrásait szomjas helyekké, a termékeny földet sovánnyá a benne lakók gonoszsága miatt. A pusztát tavakká tette, és a víznélküli földet vízforrásokká. És oda telepítette az éhezőket, és lakásul várost építettek. És bevetették a szántóföldet, és szőlőket ültettek, és a termés gyümölcsét nyerték. És megáldotta őket, és igen megsokasodtak, és barmaikat nem kevesítette meg. Kevesen voltak és nyomorgattattak a gonoszoktól szorongatással és fájdalommal. Gyalázattal boríttattak el a fejedelmek; és tévelyegni hagyta őket a járatlan és útnélküli helyeken; Ámde kisegítette a szegényt a nyomorúságból, és a családokat juhnyájakhoz tette hasonlókká. Látják ezt az igazak, és örvendenek, és minden gonoszság befogja száját. Kicsoda bölcs, hogy fölfogja ezeket és megértse az Úr irgalmasságait?

 A zsoltározás után a pap a következő imádságot olvassa:

 Uram, atyáink Istene, Aki Noé szolgádnak parancsot adtál, hogy a világ megmentésére bárkát építsen; és Aki megengedted, hogy ez sok fából alkotva olyan erős legyen, mintha csak egy törzsből lenne; Magad, mindenek Uralkodója, aki segítetted azt kormányozni, őrizdd meg ezt a járművet is, a békesség angyalát adván melléje. Őrizdd meg azokat is akik vele utazni óhajtanak s add meg nekik, hogy épségben térjenek haza. Tisztaságos Nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkorszűz Máriának esedezései által, a tiszteletreméltó és életadó Szent Kereszt erejével, a mennyei testnélküli Erők oltalma, a szent, dicső próféta és Előkövet Keresztelő Jánosnak, a szent, dicsőséges és dícséretes Apostoloknak, a szent és jógyőzelmű vértanúknak, szent életű és istenhordozó atyáinknak, szent N.-nek, kinek ma emlékét ünnepeljük, és minden szenteidnek esedezései által.

 Mert Te vagy a mi Istenünk, Aki mindeneket kormányzol és megszentelsz és Néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és a Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Nép: Ámin.

A pap kívül-belül szenteltvízzel hinti meg a járművet, mondván:

Megáldatik és megszenteltetik ezen jármű a szenteltvízzel való meghintés által az Atyának † és Fiúnak † és Szent Léleknek † nevében.

Nép: Ámin.

Napi elbocsátó…