(A sztudioni Theoktisztosz szerzetes költeménye)

 A kezdő imádságok után

(1. óda. Második hang)

 Jézus, des Jézus,

hosszan tűrő Jézus,

gyógyítsd be lelkem sebeit, Jézus,

töltsd el szívemet, könyörgök Hozzád, édes örömmel,

nagy irgalmú Jézus,

és üdvözíts, Üdvözítőm, hogy magasztaljalak Téged.

Jézus, édes Jézus,

emberszerető Jézus,

nyisd meg nekem a bűnbánat kapuját, Jézus,

és fogadj be,

leborulok, esedezem, Jézus Üdvözítőm,

és forrón kérem vétkeim bocsánatát.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Jézus, édes Jézus,

ragadj ki az álnok Béliál kezéből,
Jézus, ó, Jézus,

és add, Jézus Üdvözítőm,

hogy dicsőséged jobbján állhassak majd,

s ne a balodon.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

(Theotokion)

 Nagyasszonyunk, aki Jézus Istent szülted,

kérleld Őt, tisztaságos,

hogy közbenjárásaid által mentsen meg bennünket,

beszennyezett és haszontalan szolgákat,

ó, feddhetetlen,

az örök büntetéstől,

hogy örök dicsőséget nyerjünk.

 (3. óda)

 Emberszerető Jézusom,

hallgasd meg szolgádat,

aki megindult szívvel Hozzád kiált:

ments meg az ítélettől, Jézus,

és az örök kárhozattól,

mert egyedül Te vagy a hosszan tűrő,

édes, nagy irgalmú Jézus.

 Jézusom, fogadd be szolgádat,

Jézusom, lásd, könnyes szemmel borulok eléd,

mentsd meg a bűnbánót, Jézusom, Uralkodóm,

s kíméld meg a gyehenna tüzétől,

édes, nagy irgalmú Jézus.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Az időt, Jézusom, amit nekem szántál,
szenvedélyekre pazaroltam, Jézusom,
de ne vess el, hanem hívj vissza,

Jézusom, könyörgök,
és ments meg,

Uralkodó, édes Jézus.

 Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 (Theotokion)

 Szentséges Szűz, aki Jézusomat szülted,

esedezz, hogy mentsen meg a gyehenna tüzétől,
mert egyedül Te vagy,

kegyelembefogadott,

a nyomorúságban lévők oltalma,

méltass engem, szeplőtelen,

az el nem múló életre.

 (Katizma, 1. hang.)

 Jézus Üdvözítőm,

aki a tékozlót megmentetted,
Jézus Üdvözítőm,
aki a parázna asszonyt befogadtad,
most rajtam is könyörülj,
nagy irgalmú Jézus.
Ments meg, szánj meg,
ó, jótevő Jézus,
ahogyan Manasszét megszántad, Jézusom,
mert egyedül Te vagy emberszerető.

(4. óda)

Jézusom, könyörgök,

gyógyítsd be, Jézusom, lelkem sebeit,
és ragadj ki, irgalmas Jézusom,
ments ki a lélekrontó Béliál kezéből.

Vétkeztem, édes, irgalmas Jézusom,
ments meg, Jézusom, Hozzád menekülök,
méltass mennyei országodra,
hosszan tűrő Jézus.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Jézusom, senki sem vétkezett oly sokat,

amennyit én, nyomorult, vétkeztem,
de most leborulok, és Hozzád könyörgök,
Jézusom, ments meg,
hadd örököljem, Jézusom, az életet.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 (Theotokion)

 Ó, fölöttébb dicsőített,
aki Urunkat, Jézust szülted,
esedezz Hozzá,
hogy őrizze meg az örök büntetéstől azokat,
akik Téged dicsőítenek,
és méltán Isten Szülőjének neveznek.

 (5. óda)

Jézusom, értelmem világossága,

Üdvözítőm, reményvesztett lelkem üdvössége,

Jézusom, mentsd meg az örök kárhozattól

és a gyehenna tüzétől azt, aki Hozzád kiált:

mentsd meg a szánalomra méltót,
Jézus, Krisztus.

A becstelen szenvedélyek, Jézusom,

mindenestül elborítottak,

ezért, Jézusom, hangosan kiáltok:

segíts ki a bajból, nyújtsd kezedet,
Jézusom, Krisztusom,

szánd meg a szánalomra méltót.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Szentségtelen értelmem rabja vagyok,
Jézusom, Hozzád kiáltok:
tisztíts meg vétkeim szennyétől,
szabadíts ki a gonoszság mélységéből,
ahová vakságom miatt zuhantam,
Üdvözítő Jézusom,
és könyörgök, ments meg.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 (Theotokion)

 Istenszülő Leányzó, aki Jézust szülted,

kérleld Őt, mentse meg az igazhitű keresztényeket,
a magányban és a világban élőket,
és kímélje meg a gyehenna tüzétől mindazokat,
akik így kiáltanak Hozzád:
rajtad kívül biztos oltalmat nem ismerünk.

 (6. óda)

Jézusom, könyörületes Krisztusom,
íme, megvallom minden bűnömet,
fogadj be, Uralkodóm,
és ments meg, Jézusom,
ragadj ki, ó, Jézus, a romlásból.

Jézusom, nincs senki tékozló,
csak én, nyomorult,
ó, emberszerető Jézus,
ám Te, Jézusom, ments meg.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Jézusom, szenvedélyeimmel

a parázna nőt és a tékozlót,
Manasszét és a vámost is, ó, Jézus,
felülmúltam,
sőt a latrot, Jézusom, és a niniveieket is.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

 (Theotokion)

 Tisztaságos Szűzanya,
aki Jézusomat és Krisztusomat méhedben hordoztad,
egyedül Te vagy feddhetetlen,

engem pedig szennyfoltok takarnak,
tisztíts meg közbenjárásaid izsópjával.

 (Kondákion, 4. hang)

Édes Jézus,
világ világossága,
Istennek Fia,
világosítsd meg lelkemnek szemét isteni fényed világosságával,
hogy dicséretet zengjek Néked,
a le nem alkonyodó világosságnak.

(7. óda)

Krisztus Jézus,
soha senki a földön nem vétkezett, ahogyan én,

ó, nyomorult és tékozló, Jézusom, vétkeztem,
ezért Hozzád kiáltok, Néked énekelek:
Jézusom, szánj meg.
Áldott vagy, Istenünk, Atyáinknak Istene!

Krisztus Jézus,
a Te félelmedben Hozzád kiáltok:
vezérelj, ó, Jézusom, kormányozz derűs kikötődbe,
hogy megmeneküljek, irgalmas Jézusom,
s énekeljem Néked:

Áldott vagy, Istenünk, Atyáinknak Istene!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Krisztus Jézus,
hányszor ígértem, ó, én nyomorult,
hogy, Jézusom, bűnbánatot tartok,
ám szánalmasan hazudtam,

ezért, Jézusom, Hozzád kiáltok:
világosítsd meg, Krisztus, érzéketlen lelkemet,

Atyáinknak Istene!

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

(Theotokion)

Aki Krisztus Jézust szent félelmet keltő,

természetfeletti módon szülted,

Szeplőtelen Szűz,
kérleld Őt, ó, Leányzó,
hogy bocsásson meg nekem mindent,

amit természetem ellenében vétettem,
hogy megmeneküljek, és hangosan kiáltsam:
Áldott vagy, aki Istent testileg hordoztad!

(8. óda)

Kérlek, Jézusom,
ahogyan a bűnös asszonyt, Jézusom,

sok bűnétől megszabadítottad,
szabadíts meg engem is, Jézusom, Krisztusom,
és tisztítsd meg, Jézusom,

beszennyezett lelkemet.

Oktalan élvezetek rabságába esve, Jézusom,
magam is oktalanná váltam,

s valósággal, ó, én nyomorult, szerencsétlen,

oktalan jószágokhoz lettem, Jézusom, Megváltóm,

hasonlóvá,
szabadíts meg hát, Jézus, oktalanságomtól.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Lélekpusztító rablók kezébe estem, ó, Jézus,
és íme, Jézusom,

Isten szőtte öltözékemtől megfosztottak,
most mindenfelől sebek borítanak:
önts rájuk, Krisztusom, olajat és bort.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

(Theotokion)

Aki Jézusomat, Istenemet és Krisztusomat,
megmagyarázhatatlan módon hordoztad,
Istennek Szülője, Mária,
ne szűnj meg kérlelni Őt,
hogy mentse meg szolgáidat minden veszedelemtől,
akik énekekkel dicsérnek Téged,
a férfiút nem ismerő Szüzet.

(9. óda)

Manasszét, Jézusom,
a vámost, a bűnös asszonyt és a tékozlót,

irgalmas Jézusom,
sőt a latrot, ó, Jézus, felülmúltam,

Jézusom,

szégyenteljes és ostoba tetteimmel,

ám Te Jézusom, jöjj, előzz meg,

és ments meg.

Ó, én szánalomra méltó,
szenvedélyeimmel, Jézusom,
gyászosan túltettem mindazokon,

akik Ádám óta, a törvény előtt vagy a törvény alatt,

ó, Jézus,
vagy a törvény, sőt a kegyelem után vétkeztek,

Jézusom,
ám Te, Jézusom, ments meg végzéseid által.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.

Ne fossz meg, Jézusom,

kimondhatatlan dicsőségedtől,
ne juttass, Jézusom, a balodra,

édes Jézus,
inkább sorolj, Krisztus Jézus,

a jobbodon álló juhaidhoz,
és adj nékem, mint könyörületes, megnyugvást.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

(Theotokion)

Engeszteld meg Jézust,

Istennek Szülője,
Fiadat és Teremtődet, akit magadban hordoztál,
egyedüli férfiút nem ismerő,

tisztaságos Szűz Mária,
hogy szabadítsa meg a kísértésektől, a veszedelmektől
és az eljövendő tűztől

mindazokat, akik Hozzád menekülnek.

(Az előbbihez hasonló versek, amelyek ugyancsak a sztudioni Theoktisztosz szerzetes költeményei) (Hatodik hang)

Édes Jézus, lelkem gyönyörűsége,
Jézus, értelmem megtisztulása,
Jézus, nagy irgalmú Uralkodóm, ments meg,
Jézus Üdvözítőm,

mindenható Jézusom, ne hagyj el,
Üdvözítő Jézus, könyörülj rajtam,
válts meg, Jézus, az örök büntetéstől,
és méltass, Jézus, az üdvözültek osztályrészére,
sorolj választottjaid karába,
emberszerető Jézus.

Édes Jézus, apostolok dicsősége,
Jézus, vértanúk dicsekvése,
Jézusom, mindenható Uralkodóm, ments meg,
Jézus Üdvözítőm,

gyönyörűséges Jézusom,
könyörülj, a Hozzád menekülőn,

Üdvözítő Jézus,
a Téged Szülőnek, minden szentjeidnek, Jézus,
és összes prófétáidnak közbenjárásai által,

Üdvözítő Jézusom,
s méltass, emberszerető Jézus,

a Paradicsom bőségére.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek

Édes Jézus, szerzetesek dicsősége,
hosszan tűrő Jézus,
aszkéták gyönyörűsége és ékessége,
Jézus, ments meg,
Jézus Üdvözítőm, jóságos Jézusom,

ragadj ki a sárkány kezéből, Üdvözítő Jézus,

szabadíts ki csapdáiból, Üdvözítő Jézus,

hozz fel a mélységes veremből, Üdvözítő Jézusom,
és számlálj, Jézus, jobbodon álló juhaidhoz.

Most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen

Szentséges Úrnőm,

emberi oltalomra rá ne bízz engem,
hanem fogadd esedező könyörgésem,
mert nyomorúságba jutottam,
ördögi nyílvesszők terítettek le,
nincs menedékem,

hová fussak,
ó, én szánalmas, be vagyok kerítve,
s rajtad kívül nincs más vigaszom,

Világ Úrnője,

hívők reménysége és oltalma,
ne vesd meg könyörgésemet,
hanem tedd, ami javamra válik.

 

Ima a Mi Urunk Jézus Krisztushoz

Uralkodó Krisztus Istenünk,
aki szenvedéseimet szenvedéseiddel meggyógyítottad,
és sebeimet sebeiddel orvosoltad,
add nékem a töredelem könnyeit,
mert sokat vétkeztem ellened,
kend meg testemet életadó tested illatával,
édesítsd meg lelkem keserűségét,

mellyel ellenfelem megitatott,
drága véreddel.

Emeld a magasba, Hozzád, értelmemet,

mert a mélységbe húz,
és hozz fel a pusztulás szakadékából,
hiszen nincs bennem bűnbánat, sem töredelem,
nincsenek atyai örökséget szerző, engesztelő könnyeim.

Értelmem elsötétült az élet szenvedélyeitől,
nincs erőm rád tekinteni a fájdalomtól,
az irántad való szeretet könnyei nem képesek fölmelegíteni.

Ám Te, Uram és Uralkodóm, Jézus Krisztus,
javaknak kincsestára,
adj nékem teljes bűnbánatot,
és buzgó, Téged kereső szívet,
ajándékozz meg kegyelmeddel,
s újítsd meg bennem képmásod jegyeit.

Ha el is hagytalak, Te ne hagyj el engem,
jöjj a keresésemre,
vezess vissza legelődre,
számlálj kiválasztott nyájad juhaihoz,
és táplálj velük együtt isteni titkaid hajtásaival,
a Te tisztaságos Anyádnak,
és minden szenteknek közbenjárásai által.

Ámen.