A kis vízszentelés rendje

(a román szertartáskönyvek szerint)

Pap: Áldott a mi Istenünk mindig, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Válasz: Ámin.

Szokásos kezdőimák:

Dicsőség Néked Istenünk, dicsőség Néked.

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, aki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden javak kincsestára és az élet adományazója, jöjj és lakozzál mibennünk és tisztíts meg minket minden szennyfolttól és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket.

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Szentséges Háromság, irgalmazz nekünk. Urunk, könyörülj a mi bűneinken. Uralkodónk, bocsásd meg törvényszegéseinket. Szent, keresd fel és gyógyítsd meg a mi betegségeinket, a Te Nevedért.

Uram irgalmazz. (3-szor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, miképen a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség, az Atyáé és Fiúé és Szent Léleké, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Uram irgalmazz (12-szer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké. Ámin.

 

Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt.
Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt.

142. zsoltár

Uram! hallgasd meg imádságomat; vedd füleidbe esedezésemet igazmondásod szerint; hallgass meg engem igazságod szerint, és ne szállj ítéletre szolgáddal; mert egy élő sem igazul meg a te színed előtt, mert az ellenség üldözi lelkemet, földig alázza életemet, sötétségbe helyez engem, mint a rég megholtakat. És lelkem szorongatásban vagyon, szívem megháborodott bennem. Megemlékezem a régi napokról, elmélkedem minden cselekedetedről; kezeid alkotmányairól elmélkedem. Kiterjesztem hozzád kezeimet; lelkem eped érted, mint a vízért szomjazó föld. Hamar hallgass meg engem, Uram! lelkem eleped; ne fordítsd el tőlem orcádat, mert hasonló leszek a sírgödörbe menőkhöz. Add, hogy korán halljam irgalmasságodat; mert tebenned bízom. Mutasd meg nekem az utat, melyen járjak; mert hozzád emelem az én lelkemet. Ments meg engem ellenségeimtől, Uram! tehozzád folyamodom. Taníts meg engem akaratodat cselekednem, mert Istenem vagy; a te jó lelked elvezet engem a biztos földre.

A te nevedért életet adsz nekem, Uram! igazságod szerint kiviszed lelkemet a szorongatásból; és irgalmad szerint elveszted ellenségeimet, és elveszted mind, a kik szorongatják lelkemet; mert én a te szolgád vagyok.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin. Alliluia, Alliluia, Alliluia. Dicsőség Néked, Isten. (3-szor)

Isten az Úr és megjelent nékünk, áldott aki az Úr nevében jő. (3-szor)

Siessünk buzgón az Istenszülőhöz, mi bűnösök, és lealázottak, és boruljunk le, bűneinket töredelmesen megbánván, lelkünk mélyéből kiáltsuk: Könyörülj rajtunk, és segíts, ó Királynőnk! Íme, bűneink tengerében mindjárt elveszünk, ne hagyd védtelenül szolgáidat, mert te vagy a mi egyedüli védelmezőnk.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámin.

Soha sem szűnünk meg, mi, méltatlanok, hirdetni hatalmadat, Istenszülő, mert ha te nem állottál volna mellénk könyörögve érettünk, ki mentett volna meg minket oly sok veszélytől? Ki őrzött volna meg bennünket mostanáig sértetlenül? Nem hagyunk el téged, Királynőnk, ki mindig megőrzöd szolgáidat minden bajtól, mert te vagy a mi vigasztaló oltalmunk és védelmünk, egyetlen áldott.

 

50. zsoltár

Könyörülj rajtam, Isten a te nagy irgalmasságod szerint, / és könyörületességed sokasága szerint töröld el gonoszságomat! — Moss meg engem mindinkább gonoszságomból, / és bűnömből tisztíts meg engem! — Mert elismerem gonoszságomat, / és bűnöm előttem vagyon mindenkoron. — Egyedül neked vétettem, / és gonoszt előtted cselekedtem. — Hogy igaznak találtassál beszédeidben, / és győzedelmes légy, midőn ítéltetel. — Mert íme, vétekben fogantattam, / és bűnökben fogant engem anyám. — Mert íme, az igazságot szereted, / a te bölcsességed titkos és elrejtett dolgait kinyilatkoztattad nekem. — Hints meg engem izsóppal, és megtisztulok, / moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. — Add, hogy örömöt és vigasságot haljak, / és örvendezzenek megalázott csontjaim! — Fordítsd el orcádat bűneimről, / és töröld el minden gonoszságomat! — Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, / és az igaz lelket újítsd meg benső részeimben! — Ne vess el engem színed elől, / és Szentlelkedet ne vedd el tőlem! — Add vissza nekem üdvözítésed örömét, / és uralkodó lélekkel erősíts meg engem! — Megtanítom utaidra a gonoszokat, / és az istentelenek hozzád térnek. — Szabadíts meg engem a vérbűntől, Isten, üdvösségem Istene, / és nyelvem magasztalni fogja a te igazságodat. — Uram, nyisd meg ajkaimat, / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! — Mert, ha kedvelnéd, bizonyára áldozatot adtam volna, / de az égőáldozatokban nem gyönyörködöl. — Áldozat Istennek a kesergő lélek, / a töredelmes és alázatos szívet, ó Isten, nem veted meg. — Cselekedjél, Uram, kegyesen jóakaratodból Sionnal, / hogy épüljenek Jeruzsálem kőfalai! — Akkor veszed kedvesen az igazság áldozatát, / az ajándékokat és égőáldozatokat, / akkor tesznek oltárodra borjakat.

Következnek a tropárok (rövid énekversek)

Aki örömhírt vettél az angyaltól és Teremtődet szülted óh Szűz, üdvözítsd a Téged magasztalókat.

Istennek Szülője üdvözíts minket.

Dícsérjük Fiadat Istenszülő Szűz és kiáltjuk Tisztaságos Úrnőnk: minden bajtól szabadítsd meg a hozzád esedezőket.

Az uralkodóknak, prófétáknak, apostoloknak és a vértanúknak Te vagy a dicsekvése és a világnak segítője, aki teljesen bűnnélküli vagy.

Az orthodoxok dicsérik, dicsőitik és magasztalják a Te legtisztább szülésedet óh Mária, isteni Menyasszony.

Dicsőség Néked Istenünk, dicsőség Néked!

Mint irgalmas, Krisztusom kérünk, add meg nekünk is méltatlanoknak adósságaink elengedését, Szent Szülődnek imádságai által.

Istennek Szülője üdvözíts minket!

Istenszülő, minden reménységünked beléd helyezzük, szabadíts meg minket imáid által és add meg bűneink bocsánatát.

Kelts életre minket, aki az Életadót és Üdvözítőt szülted, és imáid által szabadíts meg minket, óh áldott és lelkünk reménysége.

Aki méhedben fogantad a mindenek Teremtőjét, Tisztaságos Szűz, imáid által üdvözítsd a mi lelkünket.

Dicsőséges Istenszülő, aki emberi szóval kifejezhetetlen módon szülted az isteni Igét, imádd Őt, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Engeszteld meg Fiadat, a mi ítélőbíránkat imádságaid által Nagyasszonyunk, mert mindenkinél többet vétkeztünk.

Így kiáltunk Hozzád: Istennek Tisztaságos Szülője örvendezz! Könyörögj érettünk Örökké Szűz, hogy imáid által üdvözüljünk.

Istennek Szülője, szabadíts meg minket az örök tűztől és a rank váró kínoktól, hogy Téged magasztalhassunk.

Dicsőséges Istenszülő kérünk, ne fordulj el szolgáid imádságaitól, hogy megszabaduljunk minden szükségtől.

Szabadíts meg minket a betegségektől, mindenféle fájdalomtól és szükségtől, akik a Te szent oltalmad alá menekülünk.

Különös csoda történik Benned Istenszülő, mert érettünk hozzánk hasonló módon szülted a mindenek Teremtőjét, a mi Istenünket.

Istenszülő, a Te templomaidban ingyenesen gyógyulnak a betegek és megvigasztalüdnak a szomorkodó lelkek.

Legszentebb Istenszülő, Aki az Üdvözítőt szülted, mentsd meg a veszedelmektől és minden szükségtől a Te szolgáidat.

Legtisztább Nagyasszonyunk, szabadítsd meg szolgáidat az eljövendő haragtól és minden testi és lelki sérüléstől.

Istennek Szűz Szülője, imádságaid által üdvözítsd a Hozzád folyamodókat és szabadítsd meg őket minden szükségtől és bánattól.

Tisztaságos Istenszülő, kicsoda az, aki templomaidhoz járulva nem részesült volna rögtön lelki és testi gyógyulásban.

Dicsőség Néked Istenünk, dicsőség Néked!

Irgalmas Urunk, minden szentek, a mennyei Erők és Szent Szülődnek imái által tisztíts meg minket.

Nyugtasd meg Urunk elhunyt szolgáidat az igazakkal.

Üdvözítő, irgalmazz az örök élet reményében elhunyt testvéreink lelkeinek, bocsásd meg és töröld el vétkezéseiket.

Istennek Szülője üdvözíts minket.

Örvendezz Szűz, világ tisztulása, örvendezz az isteni Világosság mannáját tartalmazó színarany edény, isteni Menyasszony.

Legszentebb Háromság, Istenünk, dicsőség Néked!

Háromszorszent éneket zengünk Néked Szentháromság Egy Istenünk, és könyörgünk, hogy az üdvösséget elnyerhessük.

Istennek Szülője üdvözíts minket.

Óh Szűz, aki az Üdvözítőt, a világ Urát és Uralkodóját szülted, Őt imádd, hogy üdvözítse a mi lelkünket.

Istennek Szülője üdvözíts minket.

Örvendezz Hegy, örvendezz Csipkebokor, örvendezz Ajtó, örvendezz Lépcső, örvendezz isteni Asztal, örvendezz mindnyájunk Segítője, Nagyasszonyunk.

Dicsőség Néked Istenünk, dicsőség Néked!

Tisztaságos Szent Anyád imádságai és minden szenteid esedezései által ajándékozd kegyelmedet a Te népednek, irgalmas Urunk.

Szent arkangyalok és angyalok, imádjátok az Istent érettünk!

Szent és felséges arkangyalaid, angyalaid és minden mennyei rendek imái által őrizd meg a Te szolgáidat Üdvözítőnk.

Szent próféta és előkövet, Keresztelő János imádd az Istent érettünk!

Nagy és dicső prófétádnak, előkövetednek és keresztelődnek imádságai által őrizd meg a Te szülgáidat Krisztus Üdvözítőnk.

Szent és dicső apostolok, vértanúk és minden szentek, imádjátok az Istent érettünk!

Legtisztesebb apostolaidnak, vértanúidnak és minden szenteidnek esedezései által ajándékozd Urunk irgalmadat a Te népednek.

Szent ingyenes orvosok, imádjátok az Istent érettünk!

Istennek Szülője, mint a világnak segítője és erősítője a szent ingyenes orvosok imái által őrizd meg a Te szolgáidat.

Dicsőség…

Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket mondván: Szent Háromság üdvözítsd a mi lelkünket.

Most és…

Tisztaságos Szűz, Aki hajdan kifejezhetetlen módon Teremtődet fogantad és szülted, üdvözítsd a Téged magasztalókat.

Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk Istennek áldott Szülője, hogy Tebenned bízva el ne tévedjünk, hanem megszabaduljunk Teáltalad a nyomorúságoktól, mert Te vagy a keresztények nemzetségének üdvössége.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz.

Válasz: Uram irgalmazz.

Pap: Mert szent vagy Te mi Istenünk és Náked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Válasz: Ámin.

Most érkezett el az idő amely mindeneket megszentel, vár minket az igazságos Bíró. Térj meg óh lélek a bűnbánatra, mint a bűnös asszony könnyek között kiáltva: Uram, irgalmazz nékem!

Krisztus, lelkünk és testünk orvosa, bőven árasztottad a gyógyulások forrását az Istenszülő Szent Templomaiban, ma pedig az áldott víz hintésével a tehetetlenek betegségeit eltávolítod.

Istennek Szülője, Mária, férfit nem ismerő szűzként szültél és szűznek maradtál óh Tisztaságos Anya, kérjed Krisztus Istenünket, hogy üdvözítsen minket.

Legszentebb Szűz, Istenszülő, kezeink munkáit igazgassad és kérj bocsánatot bűneinkre, mikor az angyalok énekét zengjük:

Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk. (3-szor)

Prokimen, 3. hang:

Az Úr az én világosságom és Szabadulásom, kitől féljek.

Vers: Az Úr életemnek oltalmazója, kitől rettegjek?

Pap: Bölcsesség!

Felolvasás Szent Pál apostol Zsidókhoz írt leveléből. (2,11-18)

Pap: Figyeljünk!

Testvéreim! Ugyanattól az egytől valók mind: a megszentelő és azok, akiket megszentelt. Ezért nem szégyelli testvérnek nevezni őket, amikor ezt mondja: Hirdetni foglak testvéreimnek, zengem dicséreted az egybegyűltek előtt. Majd: Bizalommal ráhagyatkozom. Aztán: Nézd, én és gyermekeim, az Úr adta nekem őket. Minthogy a gyermekeknek közös a testük és a vérük, ő is részt kapott belőle, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. Hiszen nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges főpap legyen, és kiengesztelje a nép bűneit. Így mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik a kísértéssel küzdenek.

Pap: Békesség néked, felolvasónak!

Válasz: Alliluia.

Vers: Az én szívem jó beszédet önt ki. Alliluia.

Pap: Bölcsesség, fennálva halgassuk a Szent Evangéluimot! Békesség mindnyájatoknak.

Válasz: És a te lelkednek.

Pap: Felolvasás János Szent Evangéliumából.

Válasz: Dicsőség Néked Uram, dicsőség néked.

Pap: Figyeljünk!

Azon időben Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, és nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.

Válasz: Dicsőség Néked Uram, dicsőség néked.

Pap: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Válasz: Uram irgalmazz! (minden további könyörgésre is ez a válasz)

A fentről való békeségért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
Az egész világ békéjéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és a mindenek egyesüléséért könyörögjünk az Úrhoz.

(Ezen szent hajlékért és mindazokért akik abba hittel, áhitattal és isteni félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz.)

Szentséges atyánkért, N. érsekünkért, a tisztes papságért, a Krisztusban szolgáló diakónusok rendjéért és az egész egyházi rendért könyörögjünk az Úrhoz.

Istenoltalmazta hazánkért, annak vezetőiért és hadseregéért és istenfélő népéért könyörögjünk az Úrhoz.

Ezen községért, minden városért és községért és vidékért és azokért akik azokban hittel ének, könyörögjünk az Úrhoz.

A levegő kedvező változásáért, a fold terményeinek bőségéért és békességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz.

Az utazókért betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szent Lélek ereje, működése és lejövetele által könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy szálljon le e vízre a természetfeletti Szentháromság tisztító működése könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy legyen ez a víz lelkünk és testünk gyógyulására és minden ellenséges erő kiűzésére könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy küldessék e víznek az üdvösség kegyelme és a Jordán áldása könyörögjünk az Úrhoz.

Mindazokért, akik Isten segítségére és támaszára szorulnak, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy az Egylényegű Háromság által megvilágosodjunk az istenismeret Világosságával, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy a mi Urunk és Istenünk az Ő Országa fiainak és örököseinek nyilvánítson bennünket ezen vizből való ízlelés és az azzal való meghintés által, könyörögjünk az Úrhoz.

Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól, veszedelemtől és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz.

Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz és őrizz meg minket, Isten, a Te kegyelmeddel.
Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges Nagyasszonyunkról, Istennek Szülőjéről és Örökszűz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, önmagunkat és egymást, és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.

Pap: Mert Téged illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát és Fiút és Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Válasz: Ámin.

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz.

Válasz: Uram irgalmazz.

A pap a következő imádságot olvassa:

Urunk, mi Istenünk, Aki jó tanácsadó és csodálatos vagy dolgaidban. Minden látható és láthatatlan dolgok Teremtője; Aki megőrzöd alkotásodat és irgalmazol azoknak, akik Téged szeretnek és parancsolataidat megtartják; Aki fogadod minden szükséget szenvedő alázatos könnyeit, mert ezért jöttél közénk szolgai alakot öltve és nem mint kísértet riogatva bennünket, hanem igazi gyógyulást adva testünknek mondván: Íme meggyógyultál, többé már ne vétkezzél. Még a sárral is meggyógyítottad a vakok szemeit parancsolván, hogy mosakodjanak meg. Szavaddal cselekedted, hogy a világosság lakozzék bennük; Aki megfékezed a rossz szenvedélyek hullámzását és enyhíted az élet tengerének keserűségét és lecsilapítod a nehezen viselhető testi szenvedélyek simogatását. Magad, Embereket szerető Király, Aki vízből és Lélekből hófehér ruhát ajándékoztál számunkra (a keresztség fürdőjében).

A pap kezével háromszor keresztet jelez a vizben, mondván:

Most is küldd el a Te Legszentebb és életetadó Lelked kegyelmét, amely mindeneket megszentel és szenteld meg ezt a vizet!

És ezen víz ízlelése és a vele való meghintés által küldd le számunkra áldásodat, ami megtisztítja a szenvedélyek szennyét. Így könyörgünk: látogasd meg a mi tehetetlenségünkte Jóságos és írgalmaddal orvosold lelki és testi betegségeinket. A legtisztább, legáldottabb Nagyasszonyunk, az Istenszülő és örökszűz Mária esedezései; a drága és életadó Szent Kereszt erejével, a testnélküli mennyei Erők oltalma által; a tiszteletreméltó, dicsõséges Próféta, Elõhírnök és Keresztelõ Jánosnak, a szent, dicsõséges és dicséretes apostoloknak, szent atyáinknak és egyetemes nagy tanítóinknak és püspökeinek: Nagy Vazulnak, Teológus Gergelynek és Aranyszájú Jánosnak; szentek között élő atyáink: Athanáziosz, Kirill és Irgalmas János alexandriai pátriárkáknak; szentek között élő Szpiridon trimitundeni püspöknek és Csodatévõ Szent Miklós mirai érsek atyánknak, Szmirnai polikárpnak, Dialógus Gergely, római pápának, Palamasz Szent Gergelynek, Szent Hierotheosznak a magyarok első püspökének, Remete Teofánnak, Ignatij (Vreanceaninov) püspöknek, a Szent főpapoknak Cernica-i Calinic-nak, konstantinápolyi Nifonnak, a partoş-i Új Szent Józsefnek, a gyulafehérvári Iorest-nek és Sava-nak, Eginai Nektáriosznak, Maximovics Szent János Shanghai és San Fransisco érsekének, Nikolaj Velimirovics zicsai püspöknek, Luka Krím-i csodatevő érseknek és ingyenes orvosnak imádságai által, a szent, dicsõséges és gyõzedelmes vértanúknak Szent Györgynek, mírótárasztó Szent Demeternek, az Újonc (Tiron) Teodornak, Szent Teodor (Stratilat) hadvezérnek, Suceava-i Új Szent Jánosnak, Szergej és Vah, János (Valah) és Miklós, az optyinai Vaszilij, Trofim és Ferapont vértanúknak könyörgései, a szent vértanúnőknek: Filofteának és Tatiánának és minden vértanúnak esedezései által; szent és dicsőséges csodatévőknek Kozma és Damján, Khírosz és János, Panteleimon és Hermolaosz, Sámson és Diomid, Mokhiosz és Anikétosz, Talaleosz és Trifon ingyenes orvosoknak; a szentéletű és Istenthordozó atyáink Remete Szent Antalnak és Pálnak, Pakomiosznak, Nagy Teodosziosznak, Makáriosznak, Szír Efrémnek, Lépcsős Jánosnak, Áthoszi Athanáziosznak, Gergelynek (Decapolitul), Tismana-i Nikodimnak, Új Szent Demeternek, Viszárion és Szofronie, Orosz Szent János, Magyar Mózesnek, Efrémnek és Györgynek, Szárovi Szerafimnak, Plánász Miklós és szentéletű Arsenie (Boca) atyáknak, a szentéletű Pelágiának, Theodósziának, Anasztásziának, Evpraxiának, Fevróniának, Theodulének, Eufrozinának, egyiptomi Máriának Paraszkéva és Teodora szent és boldog anyáinknak könyörgései által; szent N.-nek, kinek ma emlékét ünnepeljük; a szent és igaz istenõsöknek, Joakimnak és Annának és minden szenteknek esedezései által. És őrizd meg Urunk (igazhívő) szolgáidat, testi-lelki egészséget és minden hasznos dolgot megadván nekik, akik Néked szolgálnak és légy hozzájuk mindenkor írgalmas. Emlékezz meg Urunk az orthodoxok minden püspökeiről, akik helyesen tanítják a Te igazságod igéit, a papi és szerzetesi rendről és az ő üdvösségükről. Emlékezz meg Uram azokról, akik gyűlölnek és azokról is akik szeretnek minket, és a jelen lévőkről, de azokról is, akik most nincsenek itt jelen, de meghagyták nekünk méltatlanoknak, hogy őérettük imádkozzunk. Emlékezz meg rabságban és szorongatások között élő atyáinkról és testvéreinkről és írgalmazz nekik nagy kegyelmed szerint, megszabadítván őket minden szükségükből.

Mert te vagy a gyógyulások forrása Krisztus Istenünk, és Néked dicsőséget zengünk, kezdetnélküli Atyáddal, Legszentebb, Jóságos és Éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Válasz: Ámin.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Válasz: És a te lelkednek.

Pap : Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak !

Válasz : Néked Uram.

A pap csendesen imádkozik :

Hajtsd Uram, hozzánk füledet és hallgass meg minket, aki a Jordánban a keresztséget elfogadtad és megszentelted a vizeket ; áldj meg mindnyájunkat, akik fejünk meghajtásával alázatunk jelét mutatjuk. Méltass minket a Te szentségeddel való töltekezésre ezen víznek ízlelése és a vele való meghintés által, és legyen ez számunkra Uram, lelkünk és testünk meggyógylására. Majd fennhangon:

Mert Te vagy a mi megszentelésünk és Néked dicsőséget, hálát és hódolatot ajánlunk, kezdetnélküli Atyáddal, Legszentebb, Jóságos és Éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökön örökké.

Válasz : Ámin.

A pap a Szent Keresztet háromszor alámeríti, megáldva a vizet, miközben (1. hangon) énekli:

Üdvözítsd Uram a te népedet és áldd meg a Te örökségedet! Aki győzelmet ajándékoztál a keresztényeknek a barbárok fölött és Kereszted által védelmezed a Te népességedet.

Aztán a pap szenteltvízzel meghinti az oltárt vagy a lakást énekelve:

Méltass minket ajándékaidra Legtisztább Istenszülő Szűz, elnézvén vétkeinket és gyógyulást ajándékozva azoknak, akik hittel fogadják áldásodat.

Majd a pap a híveknek csókolásra nyújtja a Keresztet és meghinti őket szenteltvízzel, miközben (4. hangon) éneklik:

Szent Ingyenes Orvosok, kik a gyógyulás forrását bírjátok, ajándékozzatok egészséget a rászorulóknak, hiszen Üdvözítőnk örökké csörgedező forrásának nagy ajándékaira lettetek méltók. Mert így szólt az Úr hozzátok apostolok utódai: íme hatalmat adtam nektek a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzétek őket és meggyógyítsatok minden betegséget és fogyatékosságot. Ezért az Ő tanításaival élve: ingyen kaptátok, ingyen adjátok, orvosolva lelki és testi szenvedéseinket.

Dicsőség…

Tekints szolgáid imádságaira Tisztaságos, lecsilapítván bűnös hajlamainkat, minden bajból kiszabadítván bennünket. Mert egyedül benned van erős és megingathatatlan reményünk, ki közbenjárónk vagy. Követve Téged meg ne szégyenüljünk Nagyasszonyunk. Siess meghallgatni azok imádságait, akik Hozzád hittel így kiáltanak: Örvendezz Asszonyunk, mindnyájunk segítsége, öröme, oltalma és lelkeink üdvössége.

Most és…

Úrnőnk, fogadd el szolgáid könyörgéseit és szabadíts meg minket minden bajtól és aggódástól.

Pap: Könyörülj rajtunk Isten a Te nagy irgalmasságod szerint, könyörgünk Hozzád halgass meg és irgalmazz.

Válasz: Uram irgalmazz. (3-szor, minden könyörgésre)

Könyörögjünk még N. szolgáidnak életéért, békéjéért, egészségéért, üdvösségéért, meglátogatásáért, minden szándékos és akaratlan bűneiknek megbocsátásáért és elengedéséért.

Könyörgünk még, hogy õrizze meg Isten ezt az egyházat és ezt a községet és minden várost és vidéket a haragtól, járványtól, éhhaláltól, földindulástól, árvíztõl, tűzvésztõl, fegyvertõl, idegenek támadásától, polgárháborútól és hirtelen haláltól; hogy a mi jóságos és emberszeretõ Istenünk könyörületes, kegyes és könnyen kiengesztelhetõ legyen, és hárítson el és szórjon szét minden ellenünk irányuló haragot és betegséget, és kíméljen meg minket az eljövendõ igazságos bűntetéstõl, és irgalmazzon nékünk.

Könyörgünk még, hogy a mi Urunk Istenünk hallgassa meg nekünk bűnösöknek a könyörgõ hangját, és irgalmazzon nekünk.

Válasz: Uram irgalmazz. (40-szer)

Hallgass meg minket, Isten, mi Üdvözítõnk, a föld minden végein és a messzi tengereken lévõk reménysége, és könyörületes, könyörületes légy hozzánk, Uralkodónk, a mi bűneink megítélésében, és irgalmazz nekünk. Mert irgalmas és emberszeretõ Isten vagy, és Néked dicsõséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Nép: Ámin.

Pap: Bölcseség.

Válasz: Aki a Keruboknál tiszteltebb és a Szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsõbb vagy, Aki az Isten Igét sérületlenül szülted, Istennek valóságos Szülõje, Téged magasztalunk.

Pap: Dicsõség Néked, Krisztus Istenünk, a mi Reménységünk, dicsõség Néked.

Nép: Dicsõség… most és mindenkor…. Uram irgalmazz. (3-szor). Adj áldást atyánk.

Pap: (Elbocsátást mond) Krisztus igaz Istenünk, az Ő legtisztább Anyjának imádságai által, a drága és életadó Szent Kereszt erejével, a szent dicső és mindenek fölött dícséretes apostoloknak, a szentéletű és Istenhordozó atyáinknak és minden szenteinek esedezései által írgalmazzon nekünk és üdvözítsen minket, mint jóságos és embereket szerető.

Válasz: Ámin.

Pap: Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus Istenünk, irgalmazz nekünk. Ámin.